Оплата за классное руководство

Профсоюз работников образования и науки Республики Казахстан

Оплата за классное руководство

  Оплата труда

Какой порядок исчисления заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации, второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет?

Подробные разъяснения о порядке исчисления заработной платы педагогических работников государственных учреждений и казенных предприятий даны в статье «Система оплаты труда педагогических работников», размещенной в рубрике «Деятельность» подрубрики «Правовая служба» настоящего сайта.

Месячная заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет, (реестровая группа В2-3) составит:- тарифная ставка (из расчета 18 часов преподавания)  17697 тенге * 3.73 = 66009.81 тенге (где 17697 – базовый должностной оклад, 3.

73 – коэффициент расчета);- доплата за особые условия труда гражданских служащих 66009.81 * 10 % = 6601 тенге;- доплата за проверку письменных работ 17697 тенге * 20 % = 3539 тенге;- доплата за классное руководство в 5-11 (12) классах (при наличии данной обязанности) 17697 тенге * 30 % = 5309 тенге.

Итого: 66010 тенге + 6601 тенге + 3539 тенге + 5309 тенге = 81459 тенге.

Базовый должностной оклад по состоянию на 13 июля 2017 года составляет 17697 тенге.

Техникалық кызметкерлердің (мектептегі еден жуушы, ұста(плотник),вахта қызметкері; мини-центрдің тәрбиеші көмекшісі, кіржуу машинасы операторы) еңбек ақысы мен соған қосымша төленетін ақшаның түрлерн, сондай-ак ақылы еңбек демалысы неше күн, еңбек демалысына қосылатын қосымша күндер мен сауықтыру ақысының сомасын толық түрде жазып беруіңізді сұраймын.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі  Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31-желтоқсандағы № 1193 Қаулысымен анықталады (әрі қарай – Қаулы).

Қаулының 3-т.

сәйкес, ұйым қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары (тарифтік ставкалар) (ЛЖ) атқаратын лауазымдарының мамандығы бойынша лауазымдар мен жұмыс өтілінің санатына, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақының (БЖЛ) мөлшеріне тағайындалған біліктілік разрядтарына қарай олардың лауазымдық жалақыларын (ставкаларды) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді көбейту жолымен айқындалады.Жалақы жұмыс өтілін және штаттық кестемен белгіленген біліктілік разрядын ескере отырып, әрбір қызметкер үшін жеке еcептеледі.Сіз көрсеткен мамандықтардан, ҚР стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитетінің 1999 жылғы 16-қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген және қолданысқа енгізілген, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігімен әзірленген ҚР МС 01-2005 қызметтер Сыныптауышына сәйкес, біліктілікті жұмысшыларға «ағаш шебері» және «кір жуу машинисі» жатады.«Тәрбиешінің көмекшісі» техникалық орындаушылар санатына жатқызылды.Қаулының 3-қосымшасындағы ескертпемен азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылардың кіретіні анықталған.Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139-бабының 10-тармағына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілерге ақылы жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде күнтізбелік жылда бір рет төленетін лауазымдық айлық мөлшерінде сауықтыру жәрдемақысымен кемінде 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен негізгі ақылы жыл сайынғы еңбек демалысы беріледі.Азаматтық қызметшілер болып табылатын «ағаш шеберіне», «тәрбиешінің көмекшісіне», «кір жуу машинисіне» еңбек демалысы 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі.«Қызметтік үй-жайларды тазалаушы» мен «вахтер» үшін ҚР Еңбек кодексінің 88-бабына сәйкес негізгі жыл сайынғы еңбек демалысы 24 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2015 жылғы 28-желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстардың Тізбесіне, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына құқық беретін кәсіптер мен лауазымдардың Тізіміне сәйкес, «қызметтік үй-жайлар тазалаушысына» 6 күнтізбелік күн ұзақтығымен қосымша еңбек демалысы беріледі.Сіз көрсеткен қызметкерлер үшін Қаулыға сәйкес қосымша ақылардың төмендегідей түрлері белгіленген:- «тәрбиешінің көмекшісі» – зарарсыздандырғыш құралдармен жұмыс жасағаны үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 4-қосымшасының 2-т. 9)т.);- «кір жуу машинисі» –ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 1)т.);- зарарсыздандырғыш құралдарды қолданатын «қызметтік үй-жайлар тазалаушысы»– БЛЖ-дан 20%; зарарсыздандырғыш құралдарды қолданып дәретханаларды тазарту кезінде– ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 2)т.)

Сонымен қатар, Қаулының 18-қосымшасының 15-тармағымен мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне айрықша жұмыс жағдайлары үшін лауазымдық жалақыдан 10 пайыз көлемінде қосымша ақы көзделген.   

Относится ли водитель автобуса организации образования к гражданским служащим? И оплачивается ли ему пособие на оздоровление?

Согласно п.п. 2) п. 1 ст.

1 Трудового кодекса Республики Казахстан гражданский служащий – лицо, занимающее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов.Примечанием к Приложению 3 к  постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что в состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Отнесение работников рабочих специальностей к группам квалифицированного и неквалифицированного труда производится на основании Классификатора занятий. Классификатором занятий ГК РК  01-2005, разработанным Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, утвержденным и введенным в действие постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан от 16 октября 1999 года № 22, водители всех автомототранспортных средств отнесены к группам рабочих квалифицированного труда.

В том случае, если водители школьных автобусов состоят в трудовых отношениях с соответствующими организациями образования, являются штатными работниками, то они, безусловно, являются гражданскими служащими и имеют право на получение пособия к оздоровлению к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску в размере должностного оклада согласно п. 10 ст. 139 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Как производится оплата труда швеи в школе-интернате?

Примечанием к Приложению 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих. В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Согласно разделу 24 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 46), утвержденному приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м, для «швеи» самым низким разрядом является 2 разряд, а высоким 6 разряд.

Оплата труда рабочих, в том числе швеи, производится по разряду, установленному штатным расписанием.

Я учитель русского языка и литературы, имею вторую квалификационную категорию. С сентября 2016 года преподаю 3,5 часа уроки на дому детям-инвалидам с заболеваниями центральной нервной системы, с ограниченными возможностями в физическом развитии.

Мне производят оплату только по моей второй квалификационной категории без надбавки.

Положена ли мне еще дополнительная надбавка за работу с детьми-инвалидами?
В том случае, если мне оплату производили неправильно, могу ли я потребовать перерасчета моей заработной платы? Заранее благодарю за ответ.

Согласно п. п. 4) п.

2 Приложения 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» за работу с детьми с ограниченными возможностями в физическом развитии должна производится доплата в размере 40% от базового должностного оклада.
Вы вправе потребовать от работодателя произвести перерасчет Вашей заработной платы, в случае отказа работодателя произвести перерасчет, Вы можете инициировать индивидуальный трудовой спор посредством обращения в согласительную комиссию.

Как производится компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и выплата пособия на оздоровление гражданским служащим?

Согласно п. 2 ст.

96 Трудового кодекса Репсублики Казахстан при прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска) производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).
Выплата пособия на оздоровление в размере должностного оклада производится в соответствии с п. 10 ст. 139 Трудового кодекса РК один раз в календарном году только при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.В целях защиты права педагогических работников на получение пособия для оздоровления в полном объеме следует также опираться на п.9.2 Отраслевого соглашения о социальном партнерстве между Министерством образования и науки Республики Казахстан и ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» на 2015-2017 годы,  которым работодатели взяли на себя обязательство:«Обеспечивать выплату гражданским служащим пособия на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении им ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Размер пособия на оздоровление учителям, педагогам дополнительного образования, преподавателям рассчитывается из их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Лицам, работающим на условиях совместительства, пособие назначается и выплачивается на общих основаниях».

На основании п. 4. ст. 92 Трудового кодекса РК оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления.

Прошу Вашей помощи в разъяснении вопроса о правильном начислении отпускных учителю, работающий в г. Семей. Будут ли начислены отпускные за отработанный период или она имеет право на получение отпускных в полном объеме?

Согласно п. п. 7) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК), работник имеет право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, который предоставляется за один рабочий год.

Однако, если работник отработал в организации меньше или больше одного года, то работодателю необходимо правильно рассчитать количество дней, положенных работнику за проработанное время.
Обычно для расчета продолжительности трудового отпуска используется следующая формула: А / 365 (количество дней в году) × В.

А – количество календарных дней трудового отпуска, положенного работнику за 1 рабочий год.
В – количество календарных дней, которое включается в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а именно согласно ст.

91 ТК РК:1) фактически проработанное время;2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично;3) время, когда работник фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе время нахождения в отпуске по беременности и родам;4) время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на работе.

Таким образом, в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск не включаются дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы, дни прогулов, дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, дни нахождения работника в учебном отпуске (если такой отпуск является неоплачиваемым).

Примерный расчет продолжительности ежегодного трудового отпуска для работника: Согласно п. п. 2) п. 1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об образовании» Вам положено ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней за рабочий год, а также согласно п.

п. 3) ст.

13 Закона РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» от 18 декабря 1992 года № 1787-XII учитель имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание в зоне повышенного радиационного риска продолжительностью 10 календарных дней.

Для расчета продолжительности ежегодного трудового отпуска за отработанный период необходимо подсчитать количество календарных дней, включаемых в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а затем подставить полученную цифру в формулу.

Расчёт:

Источник: http://edu-tradeunion.kz/ru/article/index/40/42

Сколько учитель получает за классное руководство

Оплата за классное руководство

Почему в школах так мало желающих быть классными руководителями?

Вопрос материального вознаграждения учительского труда традиционно интересует многих. Поэтому, эта тема не раз подвергалась обсуждению. Большинство учителей, конечно же, ожидает повышения заработной платы. Но есть и противники этого, которые также обосновывают свою точку зрения.

По распоряжению Президента России уже приняты законы, в соответствии с которым заработная плата учителей должна быть равной средней зарплате в регионе. Но на практике местные власти относятся по-разному к исполнению этого требования.

Дело в том, что в стране есть дотационные регионы и регионы-доноры. Во вторых высокие заработные платы в целом, поэтому и учителя получают больше. В первых же зарплаты низкие, а преподавательский состав порой получает заработную плату далёкую от средней по региону.

Вспомним из чего состоит заработная плата учителя. Какие составные части в нее входят?

Состав зарплаты учителя

Можно долго перечислять сухие бухгалтерские термины, обозначающие ту или иную сумму в зарплате учителя. Важно понимать, что из-за этих составляющих зарплата будет отличаться даже в одном регионе.

Разница будет ощутимой в столице государства и на периферии. Граждане знают о такой ситуации, поэтому изыскивают возможность трудоустроиться в столице. Одной из важных составляющих зарплаты учителя является оплата классного руководства.

При этом для управления классом важно не только желание, но и опыт и знания.

Работа классного руководителя

Классный руководитель проводит все свое рабочее время с вверенным ему классом. Учитель имеет контакты с родителями и учениками даже по окончании рабочего дня.

Можно сказать, работа не прекращается с последним звонком с урока во вторую смену. Родители могут беспокоить учителя по личным вопросам уже по окончании рабочего дня.

Отказать родителям в разговоре о ребёнке чаще всего классный руководитель не может.

Из чего же состоит классное руководство? Какие аспекты деятельности учителя включает в себя классное руководство? Вот только некоторые составляющие классного руководства. И, как итог, соответствующая оплата.

Наверное, в каждой школе свои подходы к оплате работы за классное руководство. Работа руководителя класса труднее, чем работа обычного учителя.

Нет определенных критериев — за что платят и надо выполнять, а за что не платят и тоже надо делать.

Конечно, есть должностные обязанности, но в инструкции обычно нет конкретики.

Поэтому классный руководитель выполняет, всё, что ему прикажет директор, завуч, завхоз, логопед, психолог, органы опеки, социальные службы, медработники, пенсионный фонд, полиция, прокуратура, следственный комитет, районный и областной отдел образования и т.д. и т.п. Это те инстанции, которые находятся над классным руководителем.

Программы, планы, личные дела, портфолио, отчеты, характеристики, занятость детей в каникулы, социальные паспорта, анализы, анкеты, занятость в кружках, семьи с приемными детьми, многодетные семьи, неполные семьи, семьи сожителей, малоимущие семьи, неблагополучные семьи, образование и место работы родителей, доход семьи, какое жилье имеют, сравнительные анализы за несколько лет. Надо хранить различные сведения до 5 лет, потому что могут запросить.

Вы подумали, что это — перечень дел для всей школы? Нет, это всего лишь список обязательных к выполнению работ классным руководителем. Такой учитель должен заполнять формуляры и справки, подчас у себя дома, вечерами.

А еще есть непосредственная работа с учениками, работа с их родителями, контроль за питанием в школьной столовой, классные часы, родительские собрания, экскурсии, походы, открытые мероприятия, праздники, художественная самодеятельность, субботники, соревнования, уборка кабинета, инструкции по технике безопасности, по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, индивидуальные беседы с детьми и родителями, посещение семей.. И на этом перечень обязанностей и задач классного руководителя не закончен.

Еще классрук отвечает за электронный и бумажный журнал, план воспитательной работы, дневники учащихся, анализ работы, социальный паспорт, портфолио класса. Даже простое чтение этого списка обязанностей заняло у вас пару-тройку минут. А чтобы исполнять эти обязанности учителю требуется много времени.

Это, как мы уже сказали, практически ненормированная работа: на переменах и после уроков. Классный руководитель отвечает за своих учеников даже тогда, когда ребенок идет от школы до дома. Обратите внимание, учитель несёт ответственность за ребёнка даже тогда, когда ребёнок выходит за пределы школьного двора. А ведь учеников в классе 20-30 человек.

И сколько же платят классному руководителю за все это?

Зарплата классного руководителя

Настало время посчитать, сколько получает за такую работу учитель. Наверное, самые дотошные граждане возьмут в руки калькулятор и начнут вбивать цифры, доводя до цифр с большим количеством нулей. Придётся огорчить и разочаровать. Эта работа за месяц оценивается за 27 учеников в 2180 рублей.

Вот такая арифметика… Мне могут возразить, мол, таких сумм уже не существует. Что же, в начале своих объяснений я указал на разность регионов. Действительно, в некоторых регионах эта цифра будет больше, но не намного. А в некоторых, наоборот, меньше. Вот и думайте, почему из желающих быть классными руководителями очередь не стоит.

Автор текста — читатель нашего канала, учитель английского языка Ал.Ичский.Если у вас есть интересный опыт школьной жизни и вы хотите им поделиться на страницах нашего канала —свяжитесь с нами.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/begomvshkolu/skolko-uchitel-poluchaet-za-klassnoe-rukovodstvo-5c8e782445d59200b5595c7e

Классное руководство, ЕГЭ и проверка тетрадей: за что не платят учителю в школе (хотя должны)

Оплата за классное руководство

Количество рабочих часов, проверка тетрадей, подготовка к урокам, классное руководство (а вместе с ним экскурсии и турпоходы), работа на ОГЭ и ЕГЭ. За всё это учителям, по идее, должны платить. Но не всегда. Корреспондент «Вестей образования» Ольга Дашковская разбиралась, из чего состоит зарплата педагогов и почему они так мало получают.

Привет, учитель! Рассылка

Для тех, кто работает в школе и очень любит свою профессию

Деньги на школы выделяют в зависимости от количества учеников. Какую сумму установить на одного ребёнка — решают власти в регионах. В государственные школы (ГБОУ) деньги приходят прямо из региона, а если школы муниципальные (МБОУ), то средства идут сначала в муниципалитеты, а потом в школы.

По словам эксперта Института проблем образовательной «Эврика» Натальи Шадриной, одна из проблем муниципальных школ в том, что иногда муниципалитет перераспределяет субсидии между школами. Другими словами, они доходят до некоторых школ не полностью. Средний норматив по стране — 50-60 000 рублей на одного ученика в год, в некоторых регионах ещё меньше.

Из чего состоит зарплата учителя

Зарплата учителя состоит из базовой части, компенсационных выплат за особые условия (например, работа в ночное время) и платы за дополнительной работу (заведование кабинетом, проверка тетрадей, классное руководство, занятия с отстающими и так далее). Они должны выплачиваться в течение учебного года независимо ни от чего. Ещё есть стимулирующие надбавки, которые якобы зависят от результатов работы. Реально начисление стимулирующих зависит от школьной администрации и поэтому вызывает часто недовольство.

Базовая часть зарплаты зависит от стоимости урока (часа аудиторной нагрузки) и количества этих уроков в неделю. Поскольку нормативы на ученика определяют региональные власти, стоимость одного часа может сильно различаться.

Учитываются и коэффициенты: сельские, северные, дальневосточные, за стаж, специфику работы и так далее. Размер компенсационных выплат тожезависит от региональных бюджетов.

Так, оплата за классное руководство может быть фиксированной, а может идти процентом от оклада.

В Москве фиксированную надбавку за работу за работу (за выполнение обязанностей) классного руководителя планируют повысить до 15 000 рублей. В регионах в среднем её размер от 800 до 3000 рублей.

Откуда взялись эти цифры? В 2006 году вышло постановление о вознаграждении за классное руководство в размере 1000 рублей в месяц. Субсидии на это выплачивались регионам из федерального бюджета. Деньги перестали перечислять после нового закона «Об образовании».

То есть с 1 сентября 2013 года обязательства по оплате перешли субъектам России.

Как два министерства образования поделят финансы

Иногда доплаты за классное руководство назначают по второй схеме, и они зависят от величины оклада. Если оклад мизерный (от 5 до 10 000 рублей, как это чаще бывает), то и доплаты такие же.

«В конце этого учебного года у нас вновь работала комиссия по изменению положений об оплате труда, — рассказывает учитель Евгения Шарыгина из Бийска, Алтайский край. — Нашим краевым министерством дали рекомендации по оплате проверки тетрадей, за заведование кабинетом, классное руководство, нет только оплаты консультаций ЕГЭ.

И всё бы хорошо, но осталась неизменной оплата ставки: за высшую категорию — 5 656 рублей, а все выплаты идут в процентах от оклада и получаются копейки».

Как посчитать рабочее время

Помимо проведения уроков, учитель делает много всего другого. Он готовит уроки, составляет учебный план, участвует в педсоветах и общается с родителями учащихся. Всё это входит в его обязанности, поэтому не оплачивается отдельно.

«Именно потому, что невозможно и не нужно учитывать время, которое тратит учитель на всё это, и ввели понятие „ненормированная часть рабочего времени учителя“, — объясняет представитель межрегионального профсоюза „Учитель“ Всеволод Луховицкий.

— К сожалению, у директоров возникает совершенно естественное желание вместить в эту ненормируемую часть как можно больше тех видов работ, которые нужно оплачивать: дополнительные занятия, подготовку к конкурсам и олимпиадам и так далее. Поскольку денег у школы мало, директор убеждает педагогов работать бесплатно.

А чиновники делают всё для того, чтобы это желание опиралось на нормативные акты».

К ненормируемой части относится участие в разных мероприятиях: концертах, конкурсах, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях и тому подобное. За счёт этого приказа директора могут законно не оплачивать учителям большую часть их работы.

По словам сотрудника Аналитического центра при правительстве России Инны Каракчиевой, преподавание занимает около 45% времени педагога, ещё 25% уходит на подготовку учебного процесса, а оставшиеся 30% — это внеурочная работа и организационно-педагогическая деятельность, которая чаще не оплачивается.

За что учителям должны платить, но нет

Учитель из Санкт-Петербурга Марина Балуева составила свой список работ, которые пытаются причислить к «обязанностям» и никак не оплачивают.

1. Классное руководство. Где-то за него платят 800-1500 рублей, очень редко — 3000. Хотя по объему это полноценная работа на отдельную ставку.

2. Проверка тетрадей. 100 рублей в месяц. Или вообще не оплачивается.

3. Работа с отстающими учениками. Оплачивается очень редко.

4. Школьная газета, театр, экскурсии, конкурсы. Кто-то не доплачивает, кто-то откупается редкими премиями, другие считают за 1-2 учебных часа.

Все эти поездки и внеклассная работа (подготовка к праздникам, фестивалям, конкурсам), по словам Марии Балуевой, отнимают много времени и часто в выходные дни, но совсем не оплачиваются. Зато учителей часто привлекают к уборке или ремонту в школе. Отказаться они, конечно, не могут.

«Проще сказать о том, за что платят учителю, — говорит учитель Анна Инютина из Ижевска. — Платят за количество учебных часов, за классное руководство (1500-2000 рублей в месяц), за проверку тетрадей (тоже жалкие копейки).

У нас, в Удмуртии, ещё есть надбавка за категорию. Пожалуй, всё.

К примеру, в прошлом учебном году за одну ставку (18 учебных часов в неделю) я получила 14 000 рублей, куда вошли доплаты за высшую категорию и региональный коэффициент».

Источник: https://mel.fm/shkola/5748329-salary_school

Что будет с зарплатой учителей в 2019 году

Оплата за классное руководство

– За период с января по сентябрь 2018 года по отношению к первому полугодию 2018 года по Российской Федерации отмечена отрицательная динамика показателя средней заработной платы педагогических работников, сокращение по регионам – в диапазоне от 5,8% до 12,6%. На Ваш взгляд, с чем это связано?

– Я бы не стала придавать значение этим показателям. Надо сравнивать каждый конкретный период 2018 года с аналогичным периодом 2017 года, и тогда мы увидим существенный прирост.

В первом полугодии 2018 года перед президентскими выборами, которые состоялись в марте прошлого года, могли быть выплачены премии, в июне – отпускные, поэтому следующий период – с июля по сентябрь – «просел».

Но я думаю, по итогам 2018 года у нас будут хорошие результаты по зарплате учителей. Замечу, что 2018 год был весьма благополучным.

На Гайдаровском форуме выступала Лариса Ерошкина, начальник Департамента межбюджетных отношений Минфина, и она как раз отметила, что в прошлом году многие субъекты РФ вышли в финансовый «плюс» – в том числе за счет увеличения налоговых поступлений.

Кроме того, перед выборами субъекты РФ получали бОльшие по объему трансферты из федерального бюджета, что позволило им справиться с различными долгами.

Другой вопрос: что ждет нас в 2019 году? Он прогнозируется как сложный в финансовом отношении.

С этого года начинается финансирование нацпроектов. Повлияет ли это каким-то образом на заработную плату?

–Нацпроекты направлены на реализацию инфраструктурных задач – таких, например, как строительство школ и «Кванториумов». Многое будет зависеть от масштаба средств, которые пойдут в регионы на выполнение нацпроекта.

– Почему зарплата воспитателей дошкольных организаций и педагогов дополнительного образования во многих субъектах РФ не достигает плановых показателей?

В 2012 году, когда начиналось выполнение майских указов, отклонение зарплаты этой категории работников от средней зарплаты учителей было очень существенное – в два и более раза, и для начала надо было преодолеть это отставание. Но обратите внимание на то, что прирост средней заработной «дошкольников» и педагогов допобразования идет более высокими темпами, чем у школьных учителей.

– Сегодня дискутируются разные варианты повышения учительской зарплаты. Например, Общероссийский профсоюз образования предлагает повысить планку целевых показателей, чтобы зарплата учителей составляла не 100%, как сейчас, а 150% от средней по экономике региона, причем для осуществления этой идеи необходимы федеральные средства.

– Не думаю, что эта конструкция сработает.

Напомню, что, когда в 2006 году вышло постановление правительства РФ № 814 о вознаграждении за классное руководство в размере 1 тысяч рублей в месяц, субсидии на эти цели выплачивались регионам из федерального бюджета.

Но средства перестали перечислять после вступления в силу нового Закона «Об образовании в Российской Федерации».

То есть с 1 сентября 2013 года обязательства по оплате за классное руководство были переданы на уровень субъектов РФ.

Ключевая проблема сегодня заключается в том, что регионы отчитываются за выполнение и в некоторых случаях даже за перевыполнение майских указов главным образом только за счет большой нагрузки педагогов – на 1,5–2 ставки.

То есть поставленная президентом задача решается за счет интенсификации учительского труда.

Если бы со средней зарплатой по экономике сравнивали не среднюю зарплату учителей, а их полную ставку (18 часов), тогда было бы справедливо.

В вузах пошли по другому пути. Преподаватели, например, получали за полную ставку 30 тысяч рублей, но их перевели на четверть ставки, а зарплату оставили как за полную. Таким образом решается проблема выполнения указов без единой копейки дополнительных затрат.

То есть на местах все формулировки Указа странным образом модифицируются.

Как Вы оцениваете предложения по введению окладной системы оплаты труда учителя, включающей все виды работ?

– Несколько регионов уже пытались это сделать. Эта система предполагает фиксированный рабочий день с нахождением в стенах школы, что не всегда подходит для учителя, который часто ведет большую работу с детьми за пределами школы.

В вузах система более понятная: нагрузка ППС состоит из лекций, семинаров, консультаций, которые проходят в вузе, и научной работы вне вуза.

Это соотношение может происходить в разных пропорциях: скажем, 70% времени ты стоишь перед аудиторией, а остальные 30% готовишься дома.

Но если аналогичную систему ввести в школе и учесть все виды работ учителя в одном окладе за 36 часов в неделю, то фонд оплаты труда в школе должен вырасти не менее чем на треть, что нереально. Поэтому в школах в основном и оплачиваются поурочные, а все остальное – либо по минимуму, либо вообще никак.

Но есть ценный опыт вузов, который можно было бы применить в школе: это введение различных должностей, посредством которых учитывалась бы квалификация работников и в соответствии с этим оплачивалась.

То есть ставка доцента выше, чем ставка старшего преподавателя, а тот в свою очередь зарабатывает больше, чем ассистент на кафедре. А доплаты за разные виды работы рассчитываются как коэффициенты к ставке.

В рамках Национальной системы учительского роста в пилотном режиме в ряде регионов вводятся должности ведущих и старших учителей, и если это будет связано с реальной дифференциацией в оплате труда в зависимости от уровня квалификации педагога, то такое начинание можно только приветствовать.

Подготовила Ольга Дашковская

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/1/31/economics/6017-chto_budet_s_zarplatoy_uchiteley_v_2019_godu

Оплата классного руководства в 2019 году

Оплата за классное руководство
Доход других примерно одинаков, но значительно ниже цифр, которые приводит Роскомстат.

Городские власти решили поддержать специалистов образования, и разработали для этого специальные программы помощи молодым специалистам, льготного кредитования на покупку жилья.

Участие в выездных семинарах, фестивалях и конкурсах учителей оплачивается из городского бюджета и бюджета образовательного учреждения.
Победители и лауреаты конкурсов получают премии и награды не только российского, но и городского уровня.

Зарплата учителей в 2018 году: ждать ли повышения?

Учителя оказывается не относятся к образованию.

Оплата классного руководства в 2019 году в спб

Если оклад мизерный (5–10 тысяч, как это чаще всего бывает), то и доплаты за разные виды работ получатся копеечные.

В Москве фиксированную надбавку за этот вид деятельности в этом году повысили до 12,5 тысяч рублей (при наполняемости класса 25 человек), в регионах, по данным межрегионального профсоюза «Учитель», этот показатель колеблется от 700 до 3 тысяч рублей в редких случаях.

Откуда взялись эти «космические» цифры?

28 декабря 2006 года вышло постановление правительства РФ № 814 о вознаграждении за классное руководство в размере 1 тысячи рублей в месяц. Субсидии на эти цели выплачивались регионам из федерального бюджета.

Но средства перестали перечислять после вступления в силу нового Закона «Об образовании в Российской Федерации». То есть с 1 сентября 2013 года обязательства по оплате были переданы на уровень субъектов РФ.

Например, в Псковской области расчет выплат за классное руководство происходит по двум вариантам.

Во-первых, в размере 1 тысячи рублей при наполняемости класса 25 человек и выше (в городе), 14 человек и выше (на селе).
Менее 1 тысячи рублей – пропорционально количеству обучающихся – менее 25 человек в городе/14 человек на селе.

Оплата классного руководства в 2019 году в москве

Это позволит улучшить эффективность работы преподавателей, а также всех трудящихся в бюджетных организациях.

Более 50% педагогов огорчены размером своих зарплат. В некоторых регионах страны было произведено уменьшение окладов, что негативно отразилось на качестве жизни работников образовательных учреждений.

Планируемые изменения могут ликвидировать многие проблемы, а также улучшить настрой каждого трудящегося в сфере образования. Однако не все видят в этом положительную составляющую.

Интересно: Зарплата бюджетников с 1 января 2019 года

Всеволод Луховицкий

По словам сопредседателя профессионального союза «Учитель» Всеволода Луховицкого, в регионах страны в 2019 году будет немалая финансовая загруженность, так как восполнение бюджета ложится именно на население.

Поэтому любые нововведения могут спровоцировать сокращение рабочего состава.

Оплата классного руководства в 2019 году в московской области

Внимание

К сожалению, каждый раз в Думе мы слышали одно и то же: этот вопрос очень важный, его надо решать, но сейчас денег нет».

Цена вопроса, по словам Олега Смолина, составляла около 25 млрд рублей. При этом дополнительные доходы бюджета в 2018 году превысят 2 трлн рублей, а в 2019 году, по оценкам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, составят более 3 трлн рублей.

«Поэтому вопрос, как всегда, не в деньгах, а в политической воле.

Если мы хотим, чтобы педагоги на регулярной основе занимались воспитательной работой, такие законы должны приниматься.

Оплата классного руководства в 2019 году в перми

По данным Минздравсоцразвития , за последнюю неделю февраля биржи труда приняли на учет практически 2 миллиона человек, на 4 процента больше, чем за предшествующую неделю. В фаворитах, не считая Северной столицы, — Оренбург , Нижний Новгород , Вологда , Брянск , Тверь и Республика Марий Эл.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Доплата классным руководителям в Москве составит 12, 5 тысячи рублей в месяц

«Московская электрическая школа» — это уникальное сочетание обычного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и обучаться заного.

Классные руководители в столичных школах будут получать выплату. Каждомесячное вознаграждение за управление классом в 25 человек составит 12,5 тыщи рублей. Об этом Сергей Собянин сказал на пленарном заседании городского открытого августовского педагогического совета, который проходит на ВДНХ.

Классным руководителям сделали надбавку

– «Московская электрическая школа» даёт новые способности для выстраивания персональной работы с учащимися, формирования собственного портфолио ученика, чтоб мы смотрели не только лишь на результаты ЕГЭ, да и на всю судьбу ребёнка, его успехи в каждом классе.

Оплата классного руководства в 2019 году в ставропольском крае

Для эффективного стимулирования целесообразно использовать три вида поощрения — финансовое, социальное и психологическое, грамотное использование которых позволяет педагогическим коллективам долгое время успешно функционировать без вмешательства субъекта управления.

Внедрение системы стимулирующих выплат предусматривает:

 1. Необходимость постоянного контроля и коррекции новой системы оплаты труда учителей в каждой образовательной организации с целью создания условий, при которых каждый работник получает зарплату, соответствующую уровню профессиональных стараний и фактической трудовой нагрузки.
 2. Эффективное использование бюджетных средств и целевое планирование задач, препятствующее неоправданным расходам.
 3. Разработка и реализация механизмов увеличения доли надтарифного фонда (стимулирующей части) в общем фонде оплаты труда с предоставлением возможности участвовать в согласовании ее распределения совету школы.
 4. Увеличение дифференциации в оплате труда учителей различной квалификации на фоне утверждения новой системы аттестации, стимулирующих к освоению эффективных образовательных технологий, методов ИКТ, способов организации проектной, исследовательски-поисковой, экспериментальной деятельности учащихся в рамках освоения предметного минимума.

Оплата классного руководства в 2019 году если класс 13 человек

Зарплата учителей: сколько зарабатывают в школах Москвы и регионов

Согласно официальной статистике средняя зарплата учителей в России составляет 38 419 рублей. Однако сами специалисты заявляют, что их доходы редко превышают планку в 20 тысяч рублей.

Согласно опросу Общероссийского народного фронта (ОНФ) треть педагогов не знают, из чего складывается их зарплата.

Наша редакция провела исследование и выяснила, из чего складывается зарплата учителей и будет ли её повышение в 2019 году.

Из чего складывается зарплата учителя в России

В декабре 2008 года в стране приняли новую систему оплаты труда (НСОТ). Она заменила действующую до этого единую тарифную сетку (ЕТС). Теперь зарплата преподавателя складывается из трёх частей:

 • Оклад. Рассчитывается исходя из рабочих часов сотрудников.
 • Компенсационные выплаты. Сюда входит классное руководство, заведование кабинетом, проверка тетрадей, добавки за количество учащихся, категорию и нагрузку учителя.
 • Стимулирующие выплаты. Направлены на улучшение качества преподавания. В категорию входит количество учеников победивших или занявших почётное место на олимпиаде вне школы, высокие показатели на ЕГЭ, своевременное ведение документации.

Однако средняя зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений в первом полугодии 2018 года, по данным Росстата, снизилась до 88,5 % в сравнении со средней по региону.

Согласно майский указам 2012 года, средние зарплаты врачей, педагогов, научных работников должны достигнуть не менее 200% от средней по экономике региона к 2018 году, а заработные платы среднего медперсонала, социальных работников — не менее 100% от средней по экономике региона.

Средняя зарплата специалиста в возрасте от 21 до 25 лет в России составляет 22,1 тыс. рублей в месяц. При этом 21-летние специалисты получают 14,8 тыс.

На сколько повысят за классное руководство учителям в 2019 году

I полугодие 2018 32 718 42 226 39 686 41 146 87 695 Рост з/ты 40% 45% 84% 64% 117%

Фактически, за 6 лет заработки педагогов выросли:

 • в дошкольных учреждениях – на 40%;
 • в школах – на 45%;
 • в учебных заведениях профессионального типа – на 64%;
 • в сфере дополнительного образования – на 84%;
 • в высших учебных заведениях – на 117%.

Для сравнения! Денежное довольствие военных за последние 6 лет было увеличено всего лишь на 4%.

Через 3 года учителя будут зарабатывать около 50 000 руб., что на 18% больше, чем средняя зарплата в 2018 г.

отменили доплату в московских школах

статьи

 • Что изменилось в системе оплаты труда педагогов в 2018
 • Отменили доплату в московских школах
 • Собянин отменил — лужковские — надбавки для учителей
 • Отменена ли ежемесячная доплата молодым специалистам в московской школе
 • Отменили доплату в московских школах
 • В Петербурге сокращают бюджетников и режут им зарплаты
 • Доплата классным руководителям в Москве составит 12, 5 тысячи рублей в месяц
 • Классным руководителям сделали надбавку
 • Денежную надбавку за классное руководство получат 38 тысяч столичных учителей
 • Москва отменяет повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года

Что изменилось в системе оплаты труда педагогов в 2018

 • школьные учителя;
 • институтские педагоги;
 • тренеры детских спортивных секций;
 • лица, ведущие деятельность в сфере дополнительного образования.

Очередной принципиальной новостью для преподавателей стал учет показателя малого размера оплаты труда.

В прошедшем г. данный показатель находился на уровне 6 200 рублей.

Новыми советами определено, что сотрудник образовательного учреждения не может получить зарплату ниже установленного показателя, при условии, что он стопроцентно выполнил установленную норму и отработал достаточное количество часов.

Согласно нововведению, коэффициента разброса не может составлять более 1:4, как следствие — при зарплате учителей в 20 000 руб.руководитель ОУ не может получать более 80 000 руб.

Еще одно значимое нововведение, ввиду которого может быть изменена тарификация педагогических работников школы в 2019 году, является введение новых должностей — старшего и ведущего учителя. Систематическое повышение квалификации, утверждаемое независимой комиссией, будет отражаться на финансовом благополучии работников и способствовать повышению уровнях их мотивации.

Новая система расчета окладов учителям и показатели эффективности образования

Обновленный порядок начисления оплаты педагогического труда, реализованный в соответствии с правительственными инициативами, работники сферы образования считают непродуманным, а по многим пунктам — несправедливым, и есть все основания полагать, что данная тенденция сохранится и в 2019 году.

Нормативные показатели и то, как рассчитывается зарплата учителя в реальных учебно-воспитательных условиях, являют полное несоответствие, что обусловлено региональными особенностями, необходимостью доработки новой системы тарификации и субъективизмом, подчас проявляемым руководителями ОУ.

Как следствие — формируется комплекс факторов, определяющих не только актуальные параметры образовательной парадигмы, но и сложности в вопросах начисления заработной платы педагогам (в т.ч.

 • Информация
 • Новости
 • Статьи

Источник: https://yeswecode.ru/oplata-klassnogo-rukovodstva-v-2019-godu

Защитник Права
Добавить комментарий